# Úvod do UNIXu (SWI095x1h), domácí úkol k 8. cvičení, 2005-04-13
# SU1, Malá Strana, MFF UK
#
# $DevNullCZ: ukol-08.txt,v 1.3 2005/04/13 16:48:00 jp Exp $
#

Napište skript, který akceptuje následující options:

 -h      skript vypíše help a skončí
 -v      skript vypíše svoji verzi a skončí

 pozn. "-h" má přednost před "-v", tj. jsou-li přítomné obě
 options, vypíše se help. Obě tyto options mají přednost před "-s"
 a "-n", tj. tyto dvě další options se pak úplně ignorují.
 Stejně se ignorují i případné další parametry.

 -n N     skript vypíše posloupnost čísel od 1 do "N", každé
        číslo na nový řádek
 -s string   skript vezme řetězec "string" a vypíše ho tak, že
        mezi každým písmenem bude jedna mezera

 ostatní případné parametry (slova) přítomné za těmito options
 vypište, každé na vlastní řádce. Options "-n" a "-s" se mohou
 kombinovat dohromady.

Příklady použití:

./xxx -n 3 -s abc europe africa
1
2
3
a b c
europe
africa

./xxx -h -n 3 -s abc europe africa
usage: xxx -h | -v | -n <n> -s <string> <param1> [<param2>...]


Pro řešení použijte vestavěný příkaz shellu "getopts" (viz man sh)
který sám ošetří chyby v zadání parametrů a pomáhá i při jejich
zpracování, dále budete asi potřebovat příkazy "jot" a "shift",
proměnnou "$#", příkazy if-then-else, case a asi i další věci.

Řešení mi pošlete.